Plastická chirurgia a chirurgia ruky
MUDr. Ján Švehlík
Plastický chirurg

Estheticon.sk
Obchodný arbitrážny
súd Košice
- Štatút
- Rokovací poriadok

ŠTATÚT
Obchodného arbitrážneho súdu Košice
úplné znenie

 • Čl. I
  Úvodné ustanovenia

  Názov stáleho rozhodcovského súdu: Obchodný arbitrážny súd Košice
  Zriaďovateľ : MB-HUGOS, s.r.o., IČO: 36 740 276, spoločnosť je zapísaná
  v obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd.: Sro, vložka č. 19362/V
  Sídlo stáleho rozhodcovského súdu: Rastislavova 68, 040 01 Košice
  Dátum zriadenia: 31.7.2007

 • Čl. II.
  Vecná pôsobnosť

  1. Súd rozhoduje majetkové spory vzniknuté z tuzemských a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto konania v SR na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže byť vo forme osobitnej zmluvy alebo vo forme rozhodcovskej doložky k zmluve. Súd rozhoduje výlučne spory, ktoré účastníci konania môžu podľa Občianskeho súdneho poriadku skončiť súdnym zmierom.
  2. Z konania súdu sú vylúčené spory :
   - o vzniku, zmene, zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnosti
   - o osobnom stave
   - súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí
   - ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnávacieho konania

 • Čl. III
  Organizačná štruktúra

  Organizačná štruktúra súdu je nasledovná:
  - predseda
  - predsedníctvo
  - rozhodcovia
  - plénum rozhodcov
  - tajomník
  - sekretariát

 • Čl. IV
  Predseda súdu

  1. Predsedníctvo je zložené z predsedu súdu a dvoch členov volených valným zhromaždením zriaďovateľa, z ktorých jeden je podpredsedom súdu.
  2. Predsedníctvo je poradným orgánom predsedu súdu a vykonáva
   - kontrolu činnosti súdu
   - pripravuje podklady pre jednanie pléna rozhodcov
  3. Predsedníctvo rozhoduje väčšinou hlasov.

 • Čl. V
  Predsedníctvo

  1. Predsedníctvo je zložené z predsedu súdu a dvoch členov volených valným zhromaždením zriaďovateľa, z ktorých jeden je podpredsedom súdu.
  2. Predsedníctvo je poradným orgánom predsedu súdu a vykonáva
   - kontrolu činnosti súdu
   - pripravuje podklady pre jednanie pléna rozhodcov
  3. (Predsedníctvo rozhoduje väčšinou hlasov.

 • Čl. VI
  Rozhodcovia

  1. Spory pred súdom rozhodujú rozhodcovia uvedení v zozname rozhodcov vedených súdom. Rozhodca je v rozhodcovskej činnosti nezávislý a nestranný.
  2. Rozhodca sa pri svojej činnosti riadi týmto štatútom a rokovacím poriadkom súdu.
  3. Rozhodca musí spĺňať všeobecné podmienky podľa ust. § 6 zákona a osobitné podmienky.
  4. Všeobecné podmienky sú
   - spôsobilosť na právne úkony
   - bezúhonnosť
  5. Osobitné podmienky - samostatným rozhodcom môže byť osoba s vysokoškolským vzdelaním, ktorá vzhľadom na svoj odborný a morálny profil je zárukou zodpovedného vedenia rozhodcovského rozhodovania - predsedom senátu môže byť iba osoba s vysokoškolským právnickým vzdelaním
  6. Rozhodca je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil počas činnosti rozhodcu súdu.
  7. Senát je zložený z troch alebo piatich rozhodcov.

 • Čl. VII
  Zoznam rozhodcov

  1. Zoznam rozhodcov súdu je verejne prístupný v sídle súdu.

 • Čl. VIII
  Plénum rozhodcov

  1. Plénum rozhodcov tvoria všetci rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov súdu.
  2. Plénum zvoláva predseda súdu po prejednaní v predsedníctve súdu.
  3. Plénum rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých rozhodcov.
  4. Rozhoduje o interných záležitostiach súdu podľa podkladov predložených predsedníctvom.

 • Čl. IX
  Sekretariát

  Sekretariát zabezpečuje administratívnu agendu a je pomocným orgánom predsedu súdu.

 • Čl. X
  Tajomník

  Tajomník vedie sekretariát a zabezpečuje podklady pre činnosť predsedníctva.

 • Čl. XI
  Pobočky súdu

  Súd zriaďuje svoju pobočku v Českej republike, Francouzská 4, 120 00 Praha 2.

 • Čl. XII
  Záverečné ustanovenia.

  1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vydania.
  2. Tento štatút vydáva zriaďovateľ.


V Košiciach, dňa 1.4.2009